Retningslinjer for kjøring Under Korona-pandemien

Vi åpner for kjøring for Enduro fra Onsdag 15.04.2020 Kl 18-20 og Mx Lørdag 18.04.2020 med forbehold om at nok personer møter på dugnad fredag 17.04 så vi får gjort banen klar til kjøring(Mer info kommer). Kjøring MX blir Mandag, Tirsdag og Torsdag fra 18-20 og lørdag Pulje 1 fra 09-12 og pulje 2 fra 13-16. Info om påmelding blir lagt ut innen kort tid.

Retningslinjer for Lier MSK under korona-pandemien

 

Hvem kan kjøre

 • Kun klubbens lisensierte medlemmer kan kjøre. Det vil settes begrensninger for maks 40 førere fordelt på både Stor og liten bane pr dag (15 stk onsdager på enduro). Porten stenges når de som er satt opp med kjøretid er ankommet.
 • Hver kjører ha med egen hjelpeperson som skal bistå fører i tilfelle skade.
 • Lier MSK setter opp lister over førere og grupper til hver treningsdag.

Før ankomst

 • Informasjon om og frist for påmelding offentliggjøres på Lier MSKs facebook-sider.
 • Kopi/Bilde av lisens og medlemskap, evt årskort, sendes på epost ved påmelding. Betaling skjer kun på Vipps. Merk betaling med navn på fører(e).

 

Depot

 • I depot må alle parkere med god avstand for å sikre minimum 2 meter avstand til enhver tid.
 • Førere til barnebanen disponerer øverste del av depot.
 • Det er ikke tillat å ta på andres sykler, bytte utstyr, verktøy eller annet utstyr.
 • Alt av utstyr skal plasseres i eller ved egen bil/ henger
 • Garderober, toaletter, klubbhus og vaskehall er stengt.

 

 

Det vil til enhver tid være en hovedansvarlig person vedrørende smittevern tilstede. Vedkommende kan bortvise personer som ikke følger disse retningslinjer.

 

Praktisk vedrørende kjøring – stor bane

 

 • Banekjøring blir organisert i grupper på fem personer etter ferdighet/ motorstørrelse. 2 Grupper kjører ut puljevis og disponerer banen i ca 20 minutter.
 • Gruppene må holde god avstand fra hverandre.
 • Alle må vise særskilt aktsomhet i banen. Det er ikke tillatt å hoppe over hoppene (gjelder særlig målhoppet og trappehoppene).
 • Forbikjøring skal skje med trygg avstand sideveis – kjør til side hvis noen kommer i høyere fart bakfra.
 • Det vil være aktivitetsleder tilstede i banen. Aktivitetsleder kan umiddelbart bortvise fra banen, kjørere som ikke overholder retningslinjene.

 

Praktisk vedrørende kjøring – liten bane

 

 • Banekjøring blir organisert i grupper på fem barn etter ferdighet. Gruppene kjører ut puljevis og disponerer banen i 10 minutter om gangen.
 • Foreldre må holde trygg avstand – minimum 2 meter
 • Ved barnas kjøring skal hvert barn ha minimum en forelder som vakt/ hjelper i banen
 • Hjelp kun eget barn for å unngå smitteoverføring av Covid-19 (ved mistanke om alvorlig skade gjelder ikke denne hovedregel)

 

Praktisk vedrørende enduro

 • Enduro- dagen er forbeholdt de med enduro-erfaring fra tidligere og maks 15 førere
 • Førerne slippes ut i løypa med god avstand til fører foran
 • Påmelding til kjøring skjer etter nærmere anvisning.

 

Særskilte bestemmelser ved skade/ uhell for å hindre spredning av Covid-19

 

 • Det skal benyttes engangshansker, masker og visir dersom det skal ytes førstehjelp. Slik utstyr ligger i depot (forutsatt tilgjengelighet på dette). Ta kontakt med aktivitetsleder ved behov.

 

 

Funksjonærer og hjelpere (foreldre dersom barn kjører)

 

 • Funksjonærer, hjelpere etc. tilstede på anlegget, vil måtte forholde seg til avstandsreglene seg imellom.
 • Utstyr som disse benytter, samt andre kontaktflater, desinfiseres/vaskes mellom «vakter». Dette betyr at nødvendig sikkerhetspersonell og tilsvarende er tillatt og nødvendig ved kjøring i banen, så fremt de holder god avstand til resten av gruppen, og forholder seg til smittevernreglene.

 

NB!! Det er alle førere og foresattes ansvar å gjøre seg kjent med regelverket før ankomst.

Ved brudd på disse retningslinjer kan aktivitetsleder bortvise personer fra anlegget.